Remediacja i badania geologiczne

Geocoma Sp. z o.o. realizuje projekty związane z likwidacją zanieczyszczeń i remediacją środowiska gruntowo-wodnego, spowodowanego działalnością antropopresyjną człowieka.


REMEDIACJA

 • projektowanie i optymalizacja doboru odpowiednich metod remediacji do stanu określonego wymaganiami legislacyjnymi oraz wymaganiami klienta,
 • realizacja prac remediacyjnych przy zastosowaniu metod: in situ oraz ex situ
  z zastosowaniem barier (ekranów ochronnych), stacji oczyszczania wód oraz powietrza gruntowego, systemów skimerów i pomp do selektywnego sczerpywania substancji zanieczyszczających strefę saturacji,
 • nadzór autorski nad wykonaniem prac rekultywacyjnych,
 • przeprowadzenie ekspertyz i audytów dotyczących zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
 • rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (m.in.: pestycydami, metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi)
 • wykonanie sondowań sozologicznych,

BADANIA GEOLOGICZNE

 • opracowanie projektów robót geologicznych do celów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • wykonanie sieci monitoringu wód podziemnych, wierceń, sondowań geologiczno-inżynierskich,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w pełnym zakresie,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz geotechnicznych i hydrogeologicznych,
 • sprawowanie nadzoru geologicznego przy realizacji prac terenowych,

 

Pracownicy geologiczni w białych kaskach

Nasze realizacje

Geocoma geologia 2
Geocoma geologia 1